Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 272 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

* มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Ambient Standard)

* มาตรฐานคุณภาพน้ำ

* มาตรฐานคุณภาพอากาศ

* กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

* การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การติดตามและประเมินผลโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การประสานงาน

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

* แนวข้อสอบด้านสิ่งแวดล้อม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top