Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 334 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ -การจัดหา -การทำสัญญาซื้อขาย -การตรวจรับพัสดุ -การเก็บรักษาพัสดุ

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

* การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)

* ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top