CDM2303 / MCS1350 / MCS1300 / MC130 สรุปหลักการพูดเบื้องต้น

46฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

CDM2303 / MCS1300 / MCS1350 / MC130 สรุปหลักการพูดเบื้องต้น

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะพิเศษของสรุปชเนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำทั่วไปเกี่ยวกับการพูด บทที่ 2 หลักเบื้องต้นของการพูด บทที่ 3 การเตรียมและการจัดเรื่องพูด บทที่ 4 การเสนอเรื่องพูดบนเวที บทที่ 5 มารยาทในการพูดและการฟัง บทที่ 6 ชนิดของการพูด บทที่ 7 การพูดแบบสาธิต บทที่ 8 การพูดรายงาน บทที่ 9 การพูดวิจารณ์ บทที่ 10 การประชุมการพูดรายงานการประชุม บทที่ 11 การเล่าเรื่อง บทที่ 12 การพูดปรึกษากับผู้ปกครองและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน บทที่ 13 การสัมภาษณ์ บทที่ 14 การแสดงปาฐกถา บทที่ 15 การอภิปรายและการสอบแบบอภิปราย บทที่ 16 การโต้วาที บทที่ 17 การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อมรรยาทในสังคม บทที่ 18 การประเมินผลหรือการวัดความสามารถในการพูด

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top