สรุป MCS3301 / MCS3183 / MC331 / IC313 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

48฿

คำอธิบาย

MCS3301 / MC331 /IC313 สรุปวาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

เนื้อหาประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                      บทที่ 1 กระบวนการสื่อสารของมนุษย์
บทที่ 2 การสื่อสารระหว่างบุคคลในวงการธุรกิจ
บทที่ 3 ทักษะการใช้วัจนภาษาในธุรกิจ
บทที่ 4 ทักษการใช้อวัจนภาษาในธุรกิจ
บทที่ 5 ทักษะการฟังในธุรกิจ
บทที่ 6 การใช้โทรศัพท์ในธุรกิจ
บทที่ 7 การสัมภาษณ์ในธุรกิจ
บทที่ 8 การนำเสนอผลงานในธุรกิจ 1 : แนวคิด หลักการ และการวางแผนการนำเสนอผลงาน
บทที่ 9 การนำเสนอผลงานในธุรกิจ 2 : เทคนิคการนำเสนอผลงาน
บทที่ 10 การประชุมในธุรกิจ
บทที่ 11 การสื่อสารภายในกลุ่ม

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg