Sale!

คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานตรวจสอบภายใน (ตส.13) ปี 66 BB-357

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานตรวจสอบภายใน (ตส.13) ปี 66 BB-357 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 334 หน้า
สารบัญ

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561

* สรุปหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป

* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2564

* แนวข้อสอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2564

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

* การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

* แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ ( Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์ Vocabulary)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง( Structure)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเรื่องการสนทนา (Conversation) 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top