Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 330 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ((การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล))

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top