Sale!

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี 66

220฿260฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 254 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

* ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

* ความรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

* ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ความอคติทางเพศ

* การเสริมพลัง (Empowerment)

* การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

* ภารกิจและบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ใน 5 สำนัก

* เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย

* ใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

* การจัดการรายกรณี (Case Manager)

* การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทั่วไปเทคนิคการให้คำปรึกษา

* แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top