คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 292 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

* นโยบายด้านยาเสพติด

* ประมวลกฎหมายยาเสพติด

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

* การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(Human Resource Development:HRD)

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award : PMQA)

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล  

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,