คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบครู กศน. ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 289 หน้า
สารบัญ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษาไทยและด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

* ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

* นโยบายรัฐบาล 

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ(100 คะแนน)

* บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล

* การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2561 

* การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

* การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ 

* แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการ

* ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

* เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

* แนวข้อสอบสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และภาคีเครือข่าย 

* ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

* ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน กศน.ตำบล 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,