Sale!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 288 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 256264

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมพ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* การวางแผน การบริหารโครงการและการติดตามประเมินผล

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด ที่ 1.

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด ที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top