Sale!

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 303 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

* แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top