คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปี 66 BB-262

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปี 66 BB-262 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 331 หน้า
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

* แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น 

* การบัญชีแยกประเภท                                                                                     

* การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

* สรุปสาระสำคัญการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 

* กระบวนการจัดหาพัสดุตามระเบียบกำหนด

* หลักวิชาการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ 

* หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ 

* แนวข้อสอบหลักวิชาการพัสดุ 

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,