Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 282 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* นโยบายรัฐบาล 

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

* ความรู้ด้านแผนงาน/โครงการ

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top