Sale!

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 333 หน้า
สารบัญ

* ประวัติสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

* แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)2565-2570 

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2519 

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2532 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2532

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่ง 

* แนวข้อสอบ อัตนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3. 

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายอาญา 

* แนวข้อสอบ อัตนัยประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.. 2539 

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.. 2539  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top