Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BB-280

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BB-280 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 344 หน้า
สารบัญ

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561 

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 

* ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2564

* ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558

* ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

* การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน      

* ความรู้ด้านบัญชีทั่วไป

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3. 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top