Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 297 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top