กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 31 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 31 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17976/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,พนักงานบริการ,พนักงานสูทกรรม,พนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มืความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการทดแทนการสูญเสืยพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา โดยมึรายละเอียด ด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานสูทกรรม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา 


พนักงานบริการ

พนักงานสูทกรรม

พนักงานพัสดุ

พนักงานช่วยการพยาบาล

๑.๒.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว เดือนละ ๒,0๐๐ – บาท
๑.๒.๒.๒ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๑๑,๒๘๐.- บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
๑.๒.๒.๓ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๑๓,๘๐๐.- บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

๑.๑.๓.๑ งานสารบรรณและธุรการ
๑.๑.๓.๒ ประสานงาน ร่างหนังสือโต้ตอบ
๑.๑.๓.๓ จัดเตรียมข้อมูล และบันทึกข้อมูลการประชุม
๑.๑.๓.๔ ปฏิบ้ตงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย


พนักงานบริการ

พนักงานสูทกรรม

พนักงานพัสดุ

พนักงานช่วยการพยาบาล

    ๑.๒.๓.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ๑.๒.๓.๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสาร ๑.๒.๓.๑.๒ พิมพ์หนังสือราชการ ๑.๒.๓.๑.๓ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง
งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๑.๒.๓.๑.๔ ปฏิบติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่
ผู้บังคับบญชามอบหมาย    ๑.๒.๓.๒ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม ๑.๒.๓.๒.๑ ปฏิบติงานด้านการประกอบอาหาร
ที่เกี่ยวชอง    ๑.๒๓.๒.๒ ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ ๑.๒.๓.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    ๑.๒.๓.๓ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ๑.๒.๓.๓.๑ ปฏิบติงานด้านธุรการ ๑.๒.๓.๓.๒ เป็นผู้ช่วยการพยาบาลเวชกรรมป้องกัน ๑.๒.๓.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    ๑.๒.๓.๔ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๑.๒.๓.๔.๑ รับ-จ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๑.๒.๓.๔.๒ เก็บรักษานละอบุรักษ์พัสดุ
๑.๒.๓.๔.๓ จัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้เข ให้ทันสมัย
๑.๒.๓.๔.๔ ปฏิบดีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวก้นงานราชการหรือตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,พนักงานบริการ,พนักงานสูทกรรม,พนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กองบัญชาการกองทัพไทย

Scroll to Top