กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2565

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2565

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17969/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 274 / ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท่ากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร คนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานขนส่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี


เจ้าพนักงานสถิติ

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่ หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการ ปฏิบัติงานได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานขนส่ง

ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การขนส่ง การจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
๒. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเดือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
๓. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและ ความตกลงระหว่างประเทศ
๔. ดูแลความปลอดภัย การจราจรและการขนส่งทางนํ้า การรักษาสิ่งแวดล้อมทางนํ้า ส่งเสริมสวัสดีภาพ การขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
๕. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานสถิติ

ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานด้านสำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็น ฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ เช่น จัดร่างตารางรายงาน แบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. วิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ แยกประเภทหรือกำหนดรหัสข้อมูล ข้อมูล ตัวเลข บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงาน จัดทำรายงานทางสถิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
๓. ให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที’ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมเจ้าท่า

Scroll to Top