กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ย. -8 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ย. -8 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17907/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักพัฒนาสังคม,พี่เลี้ยง,พนักงานช่วยการพยาบาล,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราขการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาสังคม(เชียงใหม่)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅฒิอย่างลื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับรุฒิปริญญาตรี หรือคุณรุฒิอย่างอื่น ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักพัฒนาสังคม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณชุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


พี่เลี้ยง

ได้รับชุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือเทียบเท่า


พนักงานช่วยการพยาบาล

ได้รับชุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือเทียบเท่า


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับชุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งนี้ จัดส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนล่ง เอกขนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา)โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น และจัดล่งใบสมัครตามสถานที่ที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดตำแหน่ง กล่มงาน ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ และสถานที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครังที่ ๒/๒๕๖๕ แนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 8 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักพัฒนาสังคม,พี่เลี้ยง,พนักงานช่วยการพยาบาล,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งนี้ จัดส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนล่ง เอกขนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา)โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น และจัดล่งใบสมัครตามสถานที่ที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดตำแหน่ง กล่มงาน ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ และสถานที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครังที่ ๒/๒๕๖๕ แนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 8 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scroll to Top