กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -28 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -28 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17871/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 28 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ สังกัด กองพัฒนาระบบสนับสนุน การสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑กันยายน ๒๕๕๒ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

(๑) คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
(๒) มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
(๓) มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนด เป็นระเบียบคำสั่ง คำแนะนำ และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำ หนังสือเวียนต่าง ๆ ในการจัดที่ดิน และเตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริม สหกรณ์
(๒) ให้ข้อแนะนำและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓) เป็นวิทยากรของหน่วยงาน
(๔) ปฏิบัติงานในภารกิจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสม และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 28 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 28 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

Scroll to Top