สคว. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

สคว. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

สคว.

ลิงค์: https://ehenx.com/17866/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะน์น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลาชาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร


เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการ
เกษตร การควบคุมตาม กฎหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิต พันธุ เป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการและงาน สารบรรณเกี่ยวกับการร่าง หนังสือโต้ตอบ ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำ รวบรวมเอกสารการเงิน งบประมาณ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการประชุม และ จดบันทึกรายงานการประชุม เก็บรักษาเอกสารสำคัญ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี หรืองาน งบประมาณ ตรวจสอบ ความถูก์ต้อง จัดเตรียม เอกสาร ข้อมูล รวบรวม จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และ ปฏิบัติหน้าที่อิ่นที่ได้รับ มอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ระเบียบทางการเงิน การบัญชี การคลัง
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พนักงานราชการ
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม


เจ้าพนักงานธุรการ

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงาน สารบรรณ
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร
๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พนักงานราชการ
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวช้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลลัมฤทธี้
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ  สคว.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร สคว.

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ  สคว.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร สคว.

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สคว.

Scroll to Top