คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านบรรณารักษ์

* การจัดการระบบความรู้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาแบบดิจิทัล

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด

* การจัดการห้องสมุด

* การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด 

* การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ

* การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

* ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ

* การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,