คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                        

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                            

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

* การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

* การวิจัยทางการศึกษา

* หลักสูตรการสอน 

* แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน 

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา 

* แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา 

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,