ตะลุยข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-196

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตะลุยข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-196 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
++ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป +วิชาภาษาไทย                                                                                +ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา                                                                                                                   ++วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป – ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล ++ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 -ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศีกษาธิการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน -ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 /2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ++นักทรัพยากรบุคคล -ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล -ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล -ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ -ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน -ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ -ความรู้เกี่ยวกับกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562 -ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 -ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,