คู่มือสอบพนักงานบริการ กรมทางหลวง ปี 65

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานบริการ กรมทางหลวง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                          

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562Øพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 

* ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ 

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน 

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ  

* แนวข้อสอบ งานบริการ

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,