คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานสารบรรณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานสารบรรณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                  

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                            

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

* แนวข้อสอบ งานสารบรรณ

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร 

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,