คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 

* มาตรฐานแรงงานไทย 

* ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

* การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 

* โควิด-19 ระลอกใหม่ ผลกระทบในตลาดแรงงาน 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบ แรงงาน ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ แรงงาน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,