คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

* ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* ความรู้ทั่วไปด้านสื่อสารมวลชน 

* การประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ 

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ 

* การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล 

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การบริหารการสื่อสาร

* การสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5. 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,