คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                            

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมผู้สูงอายุ

* สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุและกองทุนผู้สูงอายุ 

* สถานการณ์ผู้สูงอายุ

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550 

* การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 

* ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม                                                  

* ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ 

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,