คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* นโยบายรัฐบาล

* นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณทางการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 4) 

* การมีส่วนร่วมทางภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 

* ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการศึกษาดิจิทัล

* การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

* ความรู้เกี่ยวกับการติดตามรายงานและประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด (KPI)

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,