คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-187

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-187 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)                                                   

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* นโยบายรัฐบาล                                                                                                      

* นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                       

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

* ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารกำลังคนคุณภาพ 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

* ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน 

* กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

* กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

* ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,