คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                   

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564. 

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป 

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* การบริหารจัดการองค์กร 

* ความรู้ด้านการประสานงาน 

* การบริหารงานประชุม                                                                                               

* การเลขานุการเบื้องต้น                                                                                             

* การจัดทำรายงาน การติดตามรายงาน และสรุปรายงาน

* หลักการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,