คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กทม ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กทม ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านบรรณารักษ์

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้                                                            

* การจัดการระบบความรู้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาแบบดิจิทัล

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด 

* การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายนอก¨ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

* การจัดการห้องสมุด

* การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

* การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ 

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด 

* การประชาสัมพันธ์การประสานงาน 

* การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ 

* การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

* ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ

* เทคโนโลยีสารสนเทศ

* การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,