คู่มือสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 65 BC-37153

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-37153 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 65 BC-37153 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                  

* นโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563 

* กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขัง และการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆหรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563 

* พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482

* ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2. 

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562 

* มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

* ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

* ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์

* การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การ สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

* แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

* รวมแนวข้อสอบ 

* แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย

* แนวข้อสอบ พิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ถาม-ตอบ 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,