คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

* นโยบายด้านยาเสพติด

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

* พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

* ประมวลกฎหมายยาเสพติด

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

* พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

* ความรู้เกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย                                                                                  

* ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย 

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย 

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา 

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                      

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,