คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 65 BC-37139

250฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-37139 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 65 BC-37139 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ                                               

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

* ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 

* มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง                                                                                         

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน                                                          

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                     

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                   

* การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

* แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                   

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*

* ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

* แผนความมั่นคง                                                                                                      

* การบริหารราชการและงบประมาณ                                                                                 

* การบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                           

* การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

* การพัฒนาระบบราชการ                                                                                             

* ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 

* ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,