คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน           

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

* เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                            

* การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม 

* นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

* การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

* ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

* มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

* กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

* การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)

* ภาวะโลกร้อน 

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

* หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

* การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน 

* หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA 

* อนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ 

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,