คู่มือสอบนักจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                   

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

* กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ.2563 

* กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563 

* กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ. 2563

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

* ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* นโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์

* ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต 

* ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา 

* ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา 

* ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา 

* แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,