คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* การวางแผนกำลังคน 

* การสรรหาและเลือกสรร 

* การบรรจุและแต่งตั้ง 

* การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                      

* ค่าตอบแทน                                                                                                          

* การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                         

* การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล

* การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน 

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผน 

* การประสานงานและการจัดการองค์การ 

* การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* แนวข้อสอบ การวางแผนงาน การประสานงานและการจัดการองค์การ

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,