คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ปี 65 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

* แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา 

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,