คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพลาธิการทหารบก ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพลาธิการทหารบก ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบการอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ 

* แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ

* แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

* แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ) 

* แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง) 

* วิชาความรู้ทั่วไป

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 3. 

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

* ความรู้ด้านการบัญชี

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                               

* หลักการบัญชี 

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,