คู่มือสอบผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ปี 65

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                          

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

* แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์                                                          

* แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                   

* แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                     

* พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

* ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

* พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กระทรวง กรม                                                 

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA

* แนวข้อสอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA 

* ความรู้ด้านการวางแผน

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ 

* การวิเคราะห์โครงการ

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                              

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,