คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

* แนวข้อสอบรธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.         2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชนพ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,