ตำราราม POL2201 63060 การเมืองระหว่างประเทศ

104฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย บทที่ 1 ความสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 2 ธรรมชาติของการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 3 ระบบระหว่างประเทศ บทที่ 4 รัฐ อำนาจ และอิทธิพลในสังคมการเมืองโลก บทที่ 5 ระเบียบโลก บทที่ 6 กฎหมายระหว่างประเทศ บทที่ 7 แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษาการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 8 กรณีศึกษาในการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 9 บทสรุป : ทิศทางการเมืองโลก