ตำราราม POL2201 63060 การเมืองระหว่างประเทศ

104฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศ

บทที่ 2 ธรรมชาติของการเมืองระหว่างประเทศ

บทที่ 3 ระบบระหว่างประเทศ

บทที่ 4 รัฐ อำนาจ และอิทธิพลในสังคมการเมืองโลก

บทที่ 5 ระเบียบโลก

บทที่ 6 กฎหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 7 แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษาการเมืองระหว่างประเทศ

บทที่ 8 กรณีศึกษาในการเมืองระหว่างประเทศ

บทที่ 9 บทสรุป : ทิศทางการเมืองโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg