ตำราราม LAW2035 (LAW3106) (LAW3060) 59229 กฎหมายอิสลาม

68฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.บุคอรี บินรามัญ,อ.เด่น โต๊ะมีนา, ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม

พิมพ์ครั้งที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 จำนวน 300 เล่ม ประกอบด้วย

ข้อความเบื้องต้น สรุปข้อความเบื้องต้นและความหมาย

องค์ประกอบของศาสนา

โครงสร้างของอิสลาม

ที่มาของกฎหมายอิสลาม ความเป็นมาของกฎหมายอิสลามในประเทศไทย

ความเป็นมาของดะโต๊ะยุติธรรม การแปล

หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว และมรดก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg