ตำราราม LAW2013 (LAW2113) 62193 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

87฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.อภิชัย มานิตยกุลพิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 จำนวน 3,000 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายตั๋วเงิน

บทที่ 2 หมวดที่ 1: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 3 หมวดที่ 2: ตั๋วแลกเงิน

บทที่ 4 หมวดที่ 3: ตั๋วสัญญาใช้เงิน

บทที่ 5 หมวดที่ 4 : เช็ค

บทที่ 6 หมวดที่ 5: อายุความ

บทที่ 7 หมวดที่ 6:ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และเงินหาย

บทที่ 8 สัญญาบัญชีเดินสะพัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg