ตำราราม LAW2011 (LAW2111) 58044 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

71฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.อรวรรณ พจนานุรัตน์

พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 เล่ม

ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 797 – มาตรา 806

หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

ตอนที่ 1 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ มาตรา 807 – มาตรา 810

ตอนที่ 2 ความรับผิดชอบของตัวแทนต่อตัวการ มาตรา 811 – มาตรา 814

หมวดที่ 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน มาตรา 815 – มาตรา 819

หมวดที่ 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก มาตรา 820 – มาตรา 825

หมวดที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน มาตรา 826 – มาตรา 832

หมวดที่ 6 ตัวแทนค้าต่าง มาตรา 833 – มาตรา 844

ลักษณะ 16 นายหน้า มาตรา 845 – มาตรา 849

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg