ตำราราม GER1012(H) [GER1002(H)] 62195 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 ผศ.ดร.จินดา ศรีรัตนสมบุญ

71฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกอบด้วย

บทที่ 1 Der Genitiv รูปแสดงความเป็นเจ้าของ

บทที 2 Das Perfekt การพูดถึงอตีดโดยใช้รูป Perfekt

บทที่ 3 Das Passiv กรรมวาจก

บทที่ 4 Das Modai : können – müssen – wollen – mögen กริยานุเคราะห์

บทที่ 5 Die Konjunktion คำสันธาน

บทที่ 6 Das Adjektiv คำคุณศัพท์

บทที่ 7 Die Rektion der Verden การบังคับรูปกรรมของกริยา

บทที่ 8 Die Reflexvpronomen บุรุษสรรพนามที่ใช้กับกริยาสะท้อนกลับ

บทที่ 9 Verben mit Lokalergänzungen und Verben mit Direkivergänzugen กริยาที่มีส่วนขยายบอกตำแหน่งที่และกริยาที่มีส่วน

ขยายบอกทิศทางการเคลื่อนที่

บทที่ 10 Definit-, Indefinit- und Possessivpronomen

คำสรรพนามชี้เฉพาะ คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

เฉลยแบบฝึกหัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg