ตำราราม THA1004 (TH104) 60271 ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ตอนที่ 3 วรรณคดีไทย

52฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ พิมพ์ครั้งที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 จำนวน 300 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์

บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับวิทยาการอื่น ๆ

บทที่ 3 ประเภทของสารคดี

บทที่ 4 ลักษณะของวรรณคดีไทย

บทที่ 5 หนังสืออ่านนอกเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg