ตำราราม PHI1002 (PHI1005) (PY105) 61077 ตรรกวิทยาเบื้องต้น

77฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อดังนี้

การประเมินผลก่อนเรียน

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกวิทยา

บทที่ 1 ขอบเขตและเนื้อหาของวิชาตรรกวิทยา

บทที่ 2 หลักมูลฐานของตรรกวิทยา

บทที่ 3 พจน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ และ การจัดพวกทางตรรกวิทยา

ตอนที่่ 2 ตรรกวิทยาอุปนัย

บทที่ 4 ตรรกวิทยาอุปนัย

บทที่ 5 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับวิธีการของมิลล์

ตอนที่ 3 ตรรกวิทยานิรภัย

บทที่ 6 ประพจน์

บทที่ 7 การเป็นปรปักษ์ของประพจน์

บทที่ 8 การคิดหาเหตุผลโดยตรง

บทที่ 9 ตรรกบทและวงกลมของออยเลอร์

บทที่ 10 รูปและแบบของตรรกบท

บทที่ 11 ตรรกบทชนิดย่อและตรรกบทชนิดรวม

ตอนที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เหตุผล

บทที่ 12 ความบกพร่องในการอ้างเหตุผล

บทที่ 13 การทิ้งเหตุผลและการใช้คำถาม

ประเมินผลหลังเรียน

เฉลยกิจกรรมการเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg